ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯและหน่วยงานข้างเคียง

ร่วมกันบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ที่มาตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-08-29 15:38:31

อ่านต่อ...

กิจกรรมปลูกข้าว (ดำนา) ตามโครงการพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ และโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-07-26 08:53:32

อ่านต่อ...

กิจกรรมปลูกข้าว ปลูกรัก เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร

ภายใต้งานปลูกข้าวไร่เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวเหนียวดำลืมผัว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-07-26 08:48:56

อ่านต่อ...

กิจกรรมดำนา ปลูกข้าว ภายใต้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว การจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม องค์ความรู้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ปลูกเป็นนาขั้นบันได

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-07-26 08:44:49

อ่านต่อ...

ติดตามงานการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวรูปลักษณ์ใหม่ ให้ผลผลิตสูง

ภายใต้ทุนวิจัยของ สวก. ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-07-21 10:00:09

อ่านต่อ...

เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-07-21 09:56:34

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการ

แผนความต้องการ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ชุมชน โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-07-21 09:53:13

อ่านต่อ...

เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เเก่กลุ่มเกษตรกรตำบลแสนตอ อำเภอขานุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ในหัวข้อ การจัดการน้ำและการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง และหัวข้อการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-07-07 10:37:57

อ่านต่อ...

ร่วมติดตามงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

“ในหัวข้อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการลดต้นทุนการผลิต และการขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-07-01 14:07:50

อ่านต่อ...

ร่วมติดตามงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

“ในหัวข้อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการลดต้นทุนการผลิต และการขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-07-01 14:05:04

อ่านต่อ...

ประชุมเรื่องการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง

ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยประชุมผ่าน VDO Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-07-01 14:01:14

อ่านต่อ...

ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ESPRel Checklist) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อการพัฒนาส่งเสริมงานการเรียนการสอนและงานวิจัย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-07-01 13:57:47

อ่านต่อ...