กิจกรรมดำนา ปลูกข้าว ภายใต้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง


    ดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว การจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม องค์ความรู้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ปลูกเป็นนาขั้นบันได

   


วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานราชการ และกลุ่มเกษตรกร จัดกิจกรรมดำนา ปลูกข้าว ภายใต้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (ข้าว) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว การจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม องค์ความรู้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ปลูกเป็นนาขั้นบันได เพื่อยกระดับผลผลิตให้มีเสถียรภาพ ให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และเกิดความยั่งยืนในพื้นที่ ณ แปลงนาของนายไสว ลีปรีชา หมู่ที่ 1 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้