ศูนย์วิจัยข้าวส่วนภูมิภาค


ศูนย์วิจัยข้าวส่วนภูมิภาค 
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกอบไปด้วยการรวมกลุ่มในการทำงาน (Cluster) สนับสนุนให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่าย (Network) ใน 7 กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ได้แก่
  • กลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน (5 ศูนย์)
  • กลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง (3 ศูนย์)
  • กลุ่มศูนย์ภาคกลาง (3 ศูนย์)
  • กลุ่มศูนย์ภาคตะวันออก (3 ศูนย์)
  • กลุ่มศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (5 ศูนย์)
  • กลุ่มศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (4ศูนย์)
  • กลุ่มศูนย์วิจัยภาคใต้ (4 ศูนย์)


   ภาคเหนือตอนบน
 
 
   ภาคเหนือตอนล่าง     
  
  
   ภาคกลาง 
 
 
   ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 
 
ภาคใต้