บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    3643  

นางสาว ชวนชม ดีรัศมี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

0-5531-3134

chuanchom.d@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว ภัทราพร จันทร์สาคร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

0-5531-3134

poomarm@gmail.com

นางสาว จิตสุภา ดำคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0-5531-3134

jitsupa.d@rice.mail.go.th

นางสาว ภัทรวรรณ สวัสดิ์ประวิทย์

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

0-5531-3134

phattharawan.s@rice.mail.go.th

กลุ่มวิชาการ


นางสาว เปรมกมล นิลตา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-5531-3134

preamkamon.m@rice.mail.go.th

นาย ภมร ปัตตาวะตัง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-5531-3134

phamorn.p@rice.mail.go.th

นาง ควพร พุ่มเชย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-5531-3134

cawaporn.p@rice.mail.go.th

นางสาว เบญจวรรณ พลโคต

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-5531-3134

benjawan.p@rice.mail.go.th

นาย พูลเศรษฐ์ พรโสภณ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-5531-3134

poolset.p@rice.mail.go.th

นาง เกษศิณี พรโสภณ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

kedsinee.p@rice.mail.go.th

นาง คณิตา เกิดสุข

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

loukkid@gmail.com

นางสาว พิกุล ซุนพุ่ม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

phikun.s@rice.mail.go.th

นาย ชโลทร หลิมเจริญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

chalotorn.l@rice.mail.go.th

นางสาว มณฑิชา ถุงเงิน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

monticha.t@rice.mail.go.th

นางสาว กาญจนา กันธิยะ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

kanchana.c@rice.mail.go.th

นางสาว ปวีณา ก๋าเรือง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0-5531-3134

paweena.g@rice.mail.go.th

นาย รัฐพล พจนา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0-5531-3134

rattaphon.p@rice.mail.go.th

นาย พัฒนพงศ์ ต้อยเรียง

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

0-5531-3134

pathanapong.t@rice.mail.go.th

นางสาว อลิษา เสนานุสย์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

0-5531-3134

alisa.s@rice.mail.go.th

ตำแหน่งว่าง

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย กฤษฎา ชูช่วย

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

0-5531-3134

krissada.c@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาว สุภาพร นุชท่าโพ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0-5531-3134

supaporn.nu@rice.mail.go.th