วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       426  

   

  


เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัย ผลิตเมล็ดพันธุ์

และการจัดการองค์ความรู้เรื่องข้าว ในเขตภาคเหนือตอนล่าง