pacha1 1king
king63 2
pyp
HNY2021

pacha1 8

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

Read more

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร องค์ประธาน ในงาน"แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more
Slider

pacha1 9

psl80 1พันธุ์พิษณุโลก 80 หรือ พันธุ์พิษณุโลก 4 (ที่เกษตรกรรู้จัก)
ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุปานกลาง เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม
ความสูงเฉลี่ย 141 เซนติเมตร อมิโลสต่ำ (17.30%) เมื่อหุงสุก
มีลักษณะเหนียว-นุ่ม คล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ไม่หอมให้
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 637 กิโลกรัมต่อไร่ อ่านต่อเพิ่มเติม click icon

pacha1 5

วันที่ 21 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกได้ประสานเทศบาลตำบลวังทองนำรถดับเพลิงมาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในบริเวณ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคและแมลงศัตรูข้าว ในงานทำขวัญข้าวและก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและบุคคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันประกอบพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวคำปฏิญาณ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และนายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อ สืบสานประเพณี วิถีบรรพบุรุษไทย อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น. นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะตรวจนาพันธุ์ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง นำโดยนายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯและหน่วยงานข้างเคียงร่วมกันบริจาคโลหิต อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 24 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 จำนวน 13 ท่าน บรรยากาศซาบซึ้งอบอุ่น อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค เขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2564 นำคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร อ่านต่อเพิ่มเติม
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. สัมมนาวิชาการ

pacha1 3

   14  15
   16  17
   18  19