pacha1 1king

pacha1 8

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

Read more

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร องค์ประธาน ในงาน"แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more
Slider

 pacha1 6

71 8วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงผลผลิตสูง
อายุสั้น ต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ สำหรับใช้ปลูก
ในนาชลประทานที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูนาปี และ
พื้นที่ที่มีน้ำจำกัดในฤดูนาปรัง อ่านต่อเพิ่มเติม click icon
 
 

pacha1 7

psl80 1พันธุ์พิษณุโลก 80 หรือ พันธุ์พิษณุโลก 4 (ที่เกษตรกรรู้จัก)
ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุปานกลาง เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม
ความสูงเฉลี่ย 141 เซนติเมตร อมิโลสต่ำ (17.30%) เมื่อหุงสุก
มีลักษณะเหนียว-นุ่ม คล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ไม่หอมให้
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 637 กิโลกรัมต่อไร่ อ่านต่อเพิ่มเติม click icon

pacha1 5

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้มีการจัดประชุมกลุ่มนาแปลงใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อให้เกษตรกรของกลุ่มเตรียมความพร้อมร่วมกับวางแผน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 12 กันยายน 2561 นายจิตติชัย อนาวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนายเจตน์ คชฤกษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายวีระ ทองอ่อน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี"โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง" อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 11 กันยายน 2561 นายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้มีการจัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล เพื่อจัดประชุมผู้ประกอบการเครื่องจักรกลทั้งผู้จำหน่ายและผู้รับจ้าง ร่วมกับผู้แทนกลุ่มบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 กันยายน 2561 นายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดเพื่อติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตติชัย อนาวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ให้การต้อนรับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ดร.นริศ ยิ้มแย้ม เป็นหัวหน้าโครงการฯ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ทำงานโครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจสังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับข้าว อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 13-15 สิงหาคม 2561 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยนายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษรุโลก เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)" อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกได้มอบหมายให้ นายพงศา สุขเสริม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและบุคคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล อ่านต่อเพิ่มเติม
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. สัมมนาวิชาการ

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 (14ก.ย.61)       hot iconnew icon

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 (14ส.ค.61) click icon

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 (8ส.ค.61) click icon

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 (6ก.ค.61) click icon

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2561 (3ก.ค.61) click icon

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 (7มิ.ย.61) click icon

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากคณะกรรมการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (30พ.ค.61) click icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง    นักวิชาการเกษตร (25พ.ค.61) click icon

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (17พ.ค.61) click icon

pacha1 3

   14  15
   16  17
   18  19