pacha1 1kinghotline
Slider
Slider

 pacha1 6

71 8วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงผลผลิตสูง
อายุสั้น ต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ สำหรับใช้ปลูก
ในนาชลประทานที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูนาปี และ
พื้นที่ที่มีน้ำจำกัดในฤดูนาปรัง อ่านต่อเพิ่มเติม click icon
 
 

pacha1 5

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพงศา สุขเสริม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวภัทราพร จันทร์สาคร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนวัดไดอีเผือก ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2561 นายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดประชุมหน่วยงานภาคีและผู้นำกลุ่มจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ครั้งที่ 2 อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนเมืองศรีเทพ ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ อ่านต่อเพิ่มเติม
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. สัมมนาวิชาการ

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 (6ก.ค.61) hot iconnew icon

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2561 (3ก.ค.61) hot iconnew icon

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 (7มิ.ย.61) click icon

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากคณะกรรมการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (30พ.ค.61) click icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง    นักวิชาการเกษตร (25พ.ค.61) click icon

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (17พ.ค.61) click icon

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 (17พ.ค.61) click icon

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 (23เม.ย.61) click icon

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปีงบประมาณ 2561 (20เม.ย.61)click icon

pacha1 3

   14  15
   16  17
   18  19