pacha1 1kingqueen R9 63
pyp

pacha1 8

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

Read more

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร องค์ประธาน ในงาน"แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more
Slider

pacha1 9

psl80 1พันธุ์พิษณุโลก 80 หรือ พันธุ์พิษณุโลก 4 (ที่เกษตรกรรู้จัก)
ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุปานกลาง เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม
ความสูงเฉลี่ย 141 เซนติเมตร อมิโลสต่ำ (17.30%) เมื่อหุงสุก
มีลักษณะเหนียว-นุ่ม คล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ไม่หอมให้
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 637 กิโลกรัมต่อไร่ อ่านต่อเพิ่มเติม click icon

pacha1 5

วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวสุภาพร นุชท่าโพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและบุคคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ทำหน้าที่ประธานการประชุม คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อ่านต่อเพิ่มเติม
ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดโครงการดำเนินการคลีนิคการเกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ว่าการเกษตร อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อเพิ่มเติม
ด้วยจังหวัดพิจิตรกำหนดโครงการดำเนินการคลีนิคการเกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ว่าวัดราชะโด หมู่ 7 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางควพร พุ่มเชย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายภาคภูมิ จันสน นักวิชาการเกษตร นายสิริวัฒน์ ชิณวงศ์ นักวิชาการเกษตร และนางสาวเสาวลักษณ์ ทองบุตร นักวิชาการเกษตร จัดเวทีชุมชน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 2 - 20 กรกฎาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ ขุนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางฉัตรชญา ประสงคราม เจ้าพนักงานการเกษตร จัดเวทีชุมชน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอรอนงค์ พึ่งเขียว นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุภาพร นุชท่าโพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาววรรณิภา เผือกแดง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมเวทีชุมชน อ่านต่อเพิ่มเติม
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. สัมมนาวิชาการ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (7ส.ค.63)      hot iconnew icon

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 (9ก.ค.63)      click icon

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 (9ก.ค.63) click icon

ผู้ชนะการขายทอดตลาดจำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2561-2562 (26มิ.ย.63)  click icon

จำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2561-2562 (19มิ.ย.63) click icon

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 (5มิ.ย.63) click icon

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (5มิ.ย.63) click icon

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 (12พ.ค.63) click icon

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 (7พ.ค.63) click icon

pacha1 3

   14  15
   16  17
   18  19