pacha1 1kinghotline
Slider
Slider

 pacha1 6

71 8วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงผลผลิตสูง
อายุสั้น ต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ สำหรับใช้ปลูก
ในนาชลประทานที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูนาปี และ
พื้นที่ที่มีน้ำจำกัดในฤดูนาปรัง อ่านต่อเพิ่มเติม click icon
 
 

pacha1 5

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 15 มกราคม 2561 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมติดตามการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขา ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ บ้านท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 12 มกราคม 2561 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดประชุมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 10-12 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกนำทีมโดยนายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาววรรณิภา เผือกแดง นักวิชาการเกษตร นางสาวศศิประภา พุฒิกำพร้า นักวิชาการเกษตร นางสาวสุภาวดี ดวงเดือน นักวิชาการเกษตร นายอนุวัตน์ มาลัยทอง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 23 ธันวาคม 2560 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายจิตติชัย อนาวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายวีระ ทองอ่อน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายเจตน์ คชฤกษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 8-11 มกราคม 2561 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอรอนงค์ พึ่งเขียว นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดประชุมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 มกราคม 2561 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางสาวเปรมกมล มูลนิลตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ให้การต้อนรับนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางรานี อุปการะกุล ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานกพ. อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ให้การต้อนรับ นายมงคล และนายทัศน์ ศรียงค์ ที่ปรึกษามูลนิธิปิดทองหลังพระ ที่ดูแลเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวลืมผัว จังหวัดน่าน อ่านต่อเพิ่มเติม
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. สัมมนาวิชาการ

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561 (10ม.ค.61)         hot iconnew icon

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 2561 (15ธ.ค.60)     click icon

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (30พ.ย.60) click icon

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากคณะกรรมการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (นาแปลงใหญ่) (30พ.ย.60) click icon

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากคณะกรรมการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ข้าวญี่ปุ่น) (30พ.ย.60) click icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์   ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  (ข้าวญี่ปุ่น) (28พ.ย.60) click icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์   ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  (นาแปลงใหญ่) (27พ.ย.60) click icon

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ (24พ.ย.60) click icon

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (23พ.ย.60) click icon

pacha1 3

   14  15
   16  17
   18  19