pacha1 1king
pyp

pacha1 8

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

Read more

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร องค์ประธาน ในงาน"แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more
Slider

pacha1 9

psl80 1พันธุ์พิษณุโลก 80 หรือ พันธุ์พิษณุโลก 4 (ที่เกษตรกรรู้จัก)
ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุปานกลาง เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม
ความสูงเฉลี่ย 141 เซนติเมตร อมิโลสต่ำ (17.30%) เมื่อหุงสุก
มีลักษณะเหนียว-นุ่ม คล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ไม่หอมให้
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 637 กิโลกรัมต่อไร่ อ่านต่อเพิ่มเติม click icon
 

pacha1 5

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯและหน่วยงานข้างเคียงร่วมกันบริจาคโลหิต อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 24 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 จำนวน 13 ท่าน บรรยากาศซาบซึ้งอบอุ่น อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค เขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2564 นำคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 16,17,18,20 ส.ค.และ 24-30 ส.ค. 2563 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรุ่งนภา วงษ์สกุล นักกีฎวิทยา นางสาวศศิประภา พุฒกำพร้า นักวิชาการเกษตร และ นางสาวอรอนงค์ พึ่งเขียว นักวิชาการเกษตร อ่านต่อเพิ่มเติม อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 26–28 สิงหาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวสุภาพร นุชท่าโพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนุชนาถ ขุนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงาน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวสุภาพร นุชท่าโพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร อ่านต่อเพิ่มเติม
นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาคประจำปี 2564 เขต ภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2563 อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มอบหมายนางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมให้การต้อนรับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว อ่านต่อเพิ่มเติม
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. สัมมนาวิชาการ

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 (9ต.ค.63)hot iconnew icon

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 (8ต.ค.63)       hot iconnew icon

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 (16ก.ย.63)      click icon

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 (9ก.ย.63) click icon

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 (10ส.ค.63)      click icon

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (7ส.ค.63)      click icon

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 (9ก.ค.63)      click icon

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 (9ก.ค.63) click icon

ผู้ชนะการขายทอดตลาดจำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2561-2562 (26มิ.ย.63)  click icon

pacha1 3

   14  15
   16  17
   18  19