pacha1 1king
king64
king63 2
pyp

pacha1 8

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

Read more

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร องค์ประธาน ในงาน"แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more
Slider

pacha1 9

psl80 1พันธุ์พิษณุโลก 80 หรือ พันธุ์พิษณุโลก 4 (ที่เกษตรกรรู้จัก)
ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุปานกลาง เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม
ความสูงเฉลี่ย 141 เซนติเมตร อมิโลสต่ำ (17.30%) เมื่อหุงสุก
มีลักษณะเหนียว-นุ่ม คล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ไม่หอมให้
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 637 กิโลกรัมต่อไร่ อ่านต่อเพิ่มเติม click icon

pacha1 5

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตร เลี้ยงเพลพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2564 อ่านต่อเพิ่มเติม
ดำเนินการการจัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564 อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายกฤษฎา ชูช่วย เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวและการดำนาด้วยมือ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯและหน่วยงานข้างเคียงร่วมกันบริจาคโลหิต อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมบรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสากล อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมบรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร นุชท่าโพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมบรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 26 มกราคม 2564 นายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร นุชท่าโพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมบรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 22 มกราคม 2564 นายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร นุชท่าโพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมบรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 21 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกได้ประสานเทศบาลตำบลวังทองนำรถดับเพลิงมาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในบริเวณ อ่านต่อเพิ่มเติม
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. สัมมนาวิชาการ

pacha1 3

   14  15
   16  17
   18  19