วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ทำหน้าที่
ประธานการประชุม คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2563
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เพื่อพิจารณาพันธุ์ข้าวที่จะเสนอรับรองพันธุ์และโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย ปี 2565 จากนักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
และศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของกรมการข้าว นายสุรเดช ปาละวิสุทธิ์
ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว
IMG 1756
page1
IMG 1860
IMG 1864
page2