พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ไทย ทรงทราบและทรงตระหนักถึง
ความสำคัญของอาชีพเกษตรกร ว่าประสบปัญหาทุกข์ยากอย่างมาก โดยทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
กับเรื่อง "ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย" จึงพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาให้หน่วยราชการ
รับไปดำเนินการนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ชาวนาชาวไร่ในแหล่งต่างๆ จึง
เกิดโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริในการช่วยเหลือราษฏรของพระองค์ให้ "อยู่ดี กินดี มีความสุข"
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงให้การสนับสนุนใน เรื่องเกี่ยวกับข้าว จนกระทั่ง
มีการตั้ง "กรมการข้าว"ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าวอย่างยั่งยืน และราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภค
3. เพื่อแก้ไขและลดปัญหาความยากจนของเกษตรกร
4. เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง

  

 
รายชื่อโครงการพระราชดำริ
 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
 1. โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบึงแวงฯ ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
 
 2. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาค จ.พิษณุโลก
 
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
 
 3. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่เกษตรที่สูง ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตามพระราชดำริ    
     อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
 
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
 
 4. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก