10

ปี 2505 ก่อตั้งขึ้นเป็น สถานีทดลองข้าวพิษณุโลก ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับ

ข้าวและพัฒนาการทำนาในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร, สุโขทัย, ตาก ในสังกัดกองบำรุงพันธุ์

กรมการข้าวกระทรวงเกษตร

ปี 2526 ยกระดับสถานีทดลองข้าวพิษณุโลกเป็น ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สังกัดสถาบันวิจัยข้าว

กรมวิชกาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2546 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกย้ายไปสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2549 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกย้ายไปสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2558 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกเปลี่ยนสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวเป็นกองวิจัยและพัฒนาข้าว

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์