หน่วนงานส่วนภูมิภาค 
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกอบไปด้วยการรวมกลุ่มในการทำงาน (Cluster) สนับสนุนให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่าย
(Network) ใน 7 กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ได้แก่
  • กลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน (5 ศูนย์)
  • กลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง (3 ศูนย์)
  • กลุ่มศูนย์ภาคกลาง (4 ศูนย์)
  • กลุ่มศูนย์ภาคตะวันออก (3 ศูนย์)
  • กลุ่มศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (5 ศูนย์)
  • กลุ่มศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(4ศูนย์)
  • กลุ่มศูนย์วิจัยภาคใต้ (4 ศูนย์)
 
   ภาคเหนือตอนบน
 
 
   ภาคเหนือตอนล่าง     
  
  
   ภาคกลาง 
 
 
   ภาคตะวันออก
 

 

 map thailand

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 
 
ภาคใต้