แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
จัดเวทีเรียนรู้ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 17
ประชุมกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 19
ถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 20
คลีนิคการเกษตรเคลื่อนที่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 16
คลีนิคการเกษตรเคลื่อนที่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 19
จัดกิจกรรมเวทีชุมชน วังทรายพูน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 17
จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ทับคล้อ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 19
จัดกิจกรรมเวทีชุมชน วชิรบารมี เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 24
จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 24
จัดกิจกรรมเวทีชุมชน โพทะเล เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 20
จัดกิจกรรมเวทีชุมชน สามง่าม เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 23
จัดกิจกรรมเวทีชุมชน วังทรายพูน/โพทะเล เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 19
จัดกิจกรรมเวทีชุมชน สามง่าม เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 22
จัดกิจกรรมเวทีชุมชน บางมูลนาก เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 19
จัดกิจกรรมเวทีชุมชน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 22
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 22
บริจาคโลหิต เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 26
พิจารณาคัดเลือกเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับศูนย์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 22
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 26
คณะทำงานคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นภาคเหนือตอนล่าง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 28
เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ/สาธิตเทคโนโลยีเกษตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 30
วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 42
ตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เข้ามาภายในหน่วยงาน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 40
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 45
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 50
จัดประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่าย เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 61
กิจกรรม Big Cleaning Day เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 54
บริจาคโลหิต เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 62
งานปีใหม่ 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 59
บริการช่วยเหลือประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 52