แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
บริจาคโลหิต เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 10
ให้ความรู้เรื่อง GAP รวมถึงโรค แมลง และศัตรูข้าว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 10
บรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 9
บรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 8
บรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 17
บรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 17
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 17
จัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 29
จัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคและแมลงศัตรูข้าว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 30
ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 29
ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 33
ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 32
ตรวจนาพันธุ์ข้าวฤดูนาปี 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 30
บริจาคโลหิต เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 38
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 42
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 38
จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 38
จัดฝึกอบรมหลักสูตรเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 53
ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 42
จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 58
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 60
ตรวจเยี่ยม ติดตามและรับทราบผลการดำเนินงาน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 59
คณะกรรมการตัดสินการประกวดประเมินผลรอบสุดท้าย เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 49
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 43
จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านข้าว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 55
จัดกิจกรรมประชุมพัฒนาระบบบควบคุมภายใต้กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 52
จัดเวทีเรียนรู้ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 53
ประชุมกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 58
ถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 61
คลีนิคการเกษตรเคลื่อนที่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 57