7ข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

  เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
page
 
วันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย
นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว  นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
พิษณุโลก และนายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์