วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มอบ
หมายให้นายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาววรรณิภา เผือกแดง
นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน และร่วมกันกำหนดกฎระเบียบ
ของกลุ่ม เลือกตั้งคณะกรรมการ และร่วมพิจารณาแผนการผลิต และกำหนดเทคโนโลยีเหมาะสมใน
การผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และเพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าว และมีสำนักงานเกษตร
อำเภอสามง่ามเข้าร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 195 ราย แบ่งออกเป็น 5 ตำบลได้แก่
1.หมู่ 16 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 34 ราย
2.หมู่ 3 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 39 ราย
3.หมู่ 7 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 33 ราย
4.หมู่ 12 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 50 ราย
5.หมู่ 11 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 39 ราย
page1
page2
page3
page4
page5