วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุภาพร นุชท่าโพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย
ทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อ
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายของศูนย์ข้าว
ชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิต และการะจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่ชุมชน โดย
ได้รับเกียรติจากนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธาน มีผู้เข้า
ร่วมประชุมทั้งหมด 25 คนประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
กำแพงเพชร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
พิษณุโลก
page1
page2
IMG 1743
IMG 1744