วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย
นางสาวอรอนงค์ พึ่งเขียว นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน
พร้อมร่วมกันกำหนดกฎระเบียบของกลุ่ม เลือกตั้งคณะกรรมการ โดยพิจารณาแผนการผลิต กำหนด
เทคโนโลยีเหมาะสมในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และการเพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าว
ในกลุ่มเกษตรกรอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 180 ราย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
ได้แก่
1.กลุ่มสหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี จำกัด จำนวน 39 ราย
2.กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงบัว จำนวน 31 ราย
3.กลุ่มแปลงใหญ่ หมู่ 9 ตำบลบ้านนา จำนวน 47 ราย
4.กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลวังโมกข์ จำนวน 47 ราย
5.กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ตำบลหนองหลุม จำวน 31 ราย
S 19210250
page1
S 19210256
page2
page3