วันที่ 2-20 กรกฎาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มอบหมาย
นางสาวนุชนาถ ขุนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางฉัตรชญา ประสงคราม เจ้าพนักงาน
การเกษตร จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ในการนี้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อสร้างความเข้าใจของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ และร่วมกันกำหนดกฎระเบียบของกลุ่ม เลือกตั้ง
คณะกรรมการและร่วมวางแผนการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ในกลุ่มเกษตรกรอำเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 427 ราย แบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มเกษตรกรบ้านวังกระชัน จำนวน 44 ราย
2.กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่หนองจอก จำนวน 40 ราย
3.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านหนองขนาก จำนวน 30 ราย
4.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวัดป่าเรไรย์ หมู่ 9 จำนวน 27 ราย
5.กลุ่มเกษตรปลอดสาร จำนวน 50 ราย
6.กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านคลองห้วยหลัว 43 ราย
7.นาแปลงใหญ่ทับคล้อร่วมใจ จำนวน 30 ราย
8.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวัดป่าเรไรย์ หมู่ 2 จำนวน 41 ราย
9.กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านน้ำเคือง จำนวน 30 ราย
10.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านท้ายทุ่ง จำนวน 30 ราย
11.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองหัวลิง จำนวน 31 ราย
12.สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จำกัด จำนวน 31 ราย
1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
11 12
13 14