วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มอบหมาย
ให้นางควพร พุ่มเชย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายภาคภูมิ จันสน นักวิชาการ
เกษตร นายสิริวัฒน์ ชิณวงศ์ นักวิชาการเกษตร และนางสาวเสาวลักษณ์ ทองบุตร นักวิชาการเกษตร จัด
เวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ข้าว ในการนี้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความ
เข้าใจของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่และร่วมกันกำหนด กฎระเบียบของกลุ่ม เลือกตั้งคณะกรรมการและ
ร่วมวางแผนการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 80 ราย  แบ่งออก
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.ตำบลท่าขมิ้น กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลท่าขมิ้น จำนวน 46 ราย
2.ตำบลท่าขมิ้น กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองประทุม จำนวน 34 ราย
1 2
3 4
5
6 7
8 9
10