ด้วยจังหวัดพิจิตรกำหนดโครงการดำเนินการคลีนิคการเกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ปีงบประมาณ 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ว่าวัดราชะโด หมู่ 7 ตำบล
สามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และบริการความรู้แก่ประชาชน แก้ปัญหาด้านการ
ผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้การ
เกษตร ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการนี้ นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ 
นายเจตน์ คชฤกษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายวีรยุทธ สร้อยนาค
นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านข้าว ของศูนย์วิจัยข้าว
พิษณุโลก แก่กลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจ เป้าหมายผู้เข้าร่วมจำนวน 200 ราย
134063 134065
134068
134069 134071
134074 134075
134076 134077
134079 134080
134082
134084 134086
134088