ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดโครงการดำเนินการคลีนิคการเกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ว่าการเกษตร อำเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และบริการความรู้แก่ประชาชน แก้ปัญหาด้านการผลิตด้านการเกษตรได้
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้การเกษตรตลอดจนการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการนี้ นายอาทิตย์ กุคำอู
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นายเจตน์ คชฤกษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน พร้อมด้วย นายวีรยุทธ สร้อยนาค นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดกิจกรรม
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านข้าว ของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก แก่กลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจ เป้าหมายผู้เข้าร่วม
จำนวน 200 ราย
64341
64342 64345
64347
64348 64349