วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและบุคคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
page1
IMG 1798
page2
IMG 1822
IMG 1839