วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มอบหมาย
ให้นางสาวสุภาพร นุชท่าโพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตาม
มาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ในการนี้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อการผลิตข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัยต่อการบริโภค ตรงตามพันธุ์ และมีเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวสูง ซึ่ง
เกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและการบริหารจัดการข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (GAP) ได้ผลผลิตข้าวเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์การเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร กลุ่มเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 461 ราย แบ่งออกเป็น 14 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตชลประทาน
2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านวังปลาทู
3.บ้านสระยายชี หมู่ที่ 6 ตำบลเนินปอ
4.บ้านปลายห้วย หมู่ที่ 11 ตำบลเนินปอ
5.กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านรายชะโด
6.แปลงใหญ่ข้าวไผ่รอบ
7.แปลงใหญ่ข้าววังงิ้วใต้ ม.1
8.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านวังหินแรง
9.สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน
10.สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด
11.สหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด
12.กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหนองยาง
13.สหกรณ์โคนมการเกษตรพิจิตร จำกัด
14.สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด
1
page1
20
page2