วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและบุคคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันประกอบพิธี
ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
IMG 3097
IMG 3104 IMG 3105
IMG 3106
IMG 3109
IMG 3113 IMG 3115
IMG 3116