วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคและแมลงศัตรูข้าว ในงาน
ทำขวัญข้าวและก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น ณ บ้านเกิด
พระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา หมู่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีเกษตรกรและ
นักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
1 2
3 4
5 6
0 8
9