วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว ในงานคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก
นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
มีนายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน นายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ และว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านโคก กล่าวแนะนำสถานที่ ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ
มากมายและได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
1 2
3 4
5 6
7
8
9 10
11
12 13
14