วันที่ 26 มกราคม 2564 นายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย
นางสาวสุภาพร นุชท่าโพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมบรรยาย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยสู่ตลาดสากล เพื่อให้ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม หมู่ 3
ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย 20 คน
1 2
3 4
6
5 8
7
9 10