วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย
นางสาวสุภาพร นุชท่าโพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมบรรยาย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยสู่ตลาดสากล เพื่อให้ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล ณ หมู่ 14 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย 20 คน
1
2 3
4
5 6