วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมบรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ตลาดสากล เพื่อให้ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6
ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย 20 คน
1
2 3
4 6
5