เกี่ยวกับหน่วยงาน

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัย ผลิตเมล็ดพันธุ์ และการจัดการองค์ความรู้เรื่องข้าวในเขต

ภาคเหนือตอนล่าง

พื้นที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาข้าว ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด เขตภาคเหนือตอนล่าง

คือ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร

2. ทำหน้าที่ข้าวจังหวัด พื้นที่ 2 จังหวัด คือ พิจิตรและเพชรบูรณ์

3. ศูนย์เครือข่าย 2 แห่ง ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี รับผิดชอบ 6 จังหวัด

คือ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อุทัยธานี และลพบุรี