ภารกิจหลักของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านข้าว รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น ปฏิบัติงาน

วิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านข้าว

ให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานทางด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก

กรมการข้าว รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษต่างๆ โดยแบ่งโครงสร้าง

การบริหารงานออกเป็น 1 ฝ่าย และ 3 กลุ่ม ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ควบคุม กำกับและดูแลงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งานธุรการ การจัดการไร่นา งานจักรกล

การเกษตร ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก

กลุ่มวิชาการ

ดำเนินการวิจัยด้านอนุรักษ์พันธุกรรม พัฒนาพันธุ์ข้าว ปฐพีวิทยา การอารักขาข้าว วิทยาการ

หลังการเก็บเกี่ยว วิทยาการเมล็ดพันธุ์ และการผลิตข้าวให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ

ของเกษตรกร ผู้ประกอบการตลอดจนผู้บริโภค

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก เพื่อให้มีคุณภาพสูงตรงตามพันธุ์ รวมทั้งสนับสนุน

ส่วนราชการที่มีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและบางส่วนจำหน่ายโดยตรงแก่เกษตรกร

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ทั้งในรูปแบบแปลงสาธิต

การอบรม เป็นวิทยากร จัดทำสื่อแนะนำความรู้ด้านข้าว งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ร่วมมือกับ

หน่วยงานอื่นๆ ในการจัดนิทรรศการ ตลอดจนประสานงานและฝึกงานแก่นิสิตนักศึกษา