ข่าวประชาสัมพันธ์


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565

ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 ณ บริเวณภายในศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-06-24 13:25:27

อ่านต่อ...

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “สารวัตรข้าวมืออาชีพ”

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-06-24 13:19:29

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือ ประจำปี 2565

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนักวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกเป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 2 คน และภาคแผ่นภาพ 5 คน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-06-23 09:33:36

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามแนวเกษตรอินทรีย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรบ้านท่าบัวยุคใหม่พัฒนา จังหวัดพิจิตร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-05-30 15:29:11

อ่านต่อ...

ติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535 พร้อมให้คำแนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวและสอบถามสถานการณ์ด้านการตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-05-30 14:21:49

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าว

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ครั้งที่ 2

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-05-20 10:40:44

อ่านต่อ...

ร่วมเปิดบริการคลินิกข้าวและจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้

ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-05-12 09:28:41

อ่านต่อ...

เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดี

ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-04-27 13:40:49

อ่านต่อ...

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวาระครบรอบ 417 ปี

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวาระครบรอบ 417 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-04-25 15:48:40

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกรับรางวัลชนะเลิศประเภทข้าวขาวพื้นนุ่ม

ในการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2564/2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-04-11 15:29:37

อ่านต่อ...

ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่โรงสี

เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้น ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-03-07 16:11:24

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง

ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาพันธุ์ข้าวที่เสนอรับรองพันธุ์ โดยประชุมผ่าน VDO Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-02-28 15:44:42

อ่านต่อ...