ข่าวประชาสัมพันธ์


ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น กวก.1 กวก.2 มอบให้กับเกษตรกร

เพื่อแปรรูปและพัฒนาเป็นผลติภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับข้าว อาทิเช่น Jasmine Tea Probiotics Drink, Jasmine Tea Cider VineGar With The Mother ฯลฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-01-28 14:57:31

อ่านต่อ...

ดำเนินการบูรณาการร่วมกันกับค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ในการดำนาปลูกข้าวพันธุ์ กข43 แปลงเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-01-28 14:54:25

อ่านต่อ...

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566

ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีและประธานศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระเบียบกรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-01-28 14:45:19

อ่านต่อ...

ร่วมกันบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย

ที่มาตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 25 ราย ได้ โลหิตรวม 11,250 ซีซี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-01-28 14:39:00

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-01-28 14:33:04

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อกลั่นกรองข้อมูลพันธุ์ข้าวสำหรับพิจารณาการรับรองพันธุ์ใหม่ PSL97060-17-CNT-1-2-1

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-01-24 09:24:15

อ่านต่อ...

ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการโครงการ “ค่าของแผ่นดิน”

และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของนางสาวชวนชม ดีรัศมี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-01-20 16:22:15

อ่านต่อ...

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-01-08 11:09:12

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค แล้วแนวทางแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับทิศทางการวิจัยและพัฒนาข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-01-04 14:45:46

อ่านต่อ...

ร่วมเปิดบริการคลินิกข้าวและจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้

ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-12-29 15:41:40

อ่านต่อ...

ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้และข้าวพันธุ์ดี

ประกอบด้วย ข้าวกข67 กข79 ข้าวเหนียวดำลืมผัว ข้าวมะลินิลสุรินทร์ และข้าวประกาอำปึล

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-12-28 13:56:16

อ่านต่อ...

ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-12-28 13:53:11

อ่านต่อ...