ข่าวพระราชกรณียกิจ


Sample project image

เข้ารับพระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2565

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-06-09 14:55:42

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-05-12 10:13:18

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-03-24 21:16:46

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-03-24 21:14:22

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น กวก.1 กวก.2 มอบให้กับเกษตรกร

เพื่อแปรรูปและพัฒนาเป็นผลติภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับข้าว อาทิเช่น Jasmine Tea Probiotics Drink, Jasmine Tea Cider VineGar With The Mother ฯลฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-01-28 14:57:31

อ่านต่อ...
Sample project image

ดำเนินการบูรณาการร่วมกันกับค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ในการดำนาปลูกข้าวพันธุ์ กข43 แปลงเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-01-28 14:54:25

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566

ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีและประธานศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระเบียบกรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-01-28 14:45:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมกันบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย

ที่มาตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 25 ราย ได้ โลหิตรวม 11,250 ซีซี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-01-28 14:39:00

อ่านต่อ...

องค์ความรู้ของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก


แนะนำข้าวทางเลือกเพื่อสุขภาพ


พันธุ์พิษณุโลก 80 หรือ พันธุ์พิษณุโลก 4 (ที่เกษตรกรรู้จัก) ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุปานกลาง เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม ความสูงเฉลี่ย 141 เซนติเมตร อมิโลสต่ำ (17.30%) เมื่อหุงสุกมีลักษณะเหนียว-นุ่ม คล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ไม่หอม ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 637 กิโลกรัมต่อไร่ อ่านต่อเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง