ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  •   2021-05-19 09:51:15    75     1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา คือ เครื่องขัดข้าว จำนวน 1 เครื่อง


  • bytes