ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  •   2021-05-19 09:54:00    92     1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา คือ เครื่องจ่ายไฟฟ้าชนิดต่างศักย์สูง จำนวน 1 เครื่อง


  • bytes