สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์


    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

   


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงดำนาปลูกข้าว ด้วยวิธีโยนกล้าข้าว (การทำนาข้าวอินทรีย์) ในพื้นที่โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ณ แปลงสาธิตการเกษตรกองพันทหารปืใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวและคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารกรมการข้าวเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน“การทำนาข้าวอินทรีย์”ในพื้นที่โครงการนาอินทรีย์จำนวน 275 ไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ถวายสมเด็จพระเทพฯสำหรับนำไปพระราชทานให้กับเกษตรกรชาวนาผู้ที่มีความประสงค์จะทำนาอินทรีย์ในฤดูการทำนาต่อไป และยังมีโครงการเกษตรปราณีตในพื้นที่ 1.5 ไร่โดยคัดเลือกจากกำลังพลและครอบครัวที่มีความสนใจเข้ามาดำเนินการครอบครัวละ 1 แห่ง เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีเกษตรผสมผสานแบบปราณีตโดยการใช้ เวลาก่อนและหลังเวลาราชการ วันละ 4 ชั่วโมง มาทำการเกษตรโดยตั้งเป้าหมายว่าสามารถเพิ่มอะไรได้ เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน จะได้เงินประมาณ 1 แสนบาทต่อปีหรือไม่

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์ทุกชนิดจำนวน 26 ไร่ ทำการปลูกหญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ มีโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ในพื้นที่ 53 ไร่เศษเพื่อเป็นศูนย์ขยายการเพาะเมล็ดพันธุ์โครงการทหารพันธุ์ดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อให้ทหารกองประจำการได้เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์และการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ สามารถนำเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์จากโครงการไปส่งเสริมการประกอบอาชีพและนำไปพัฒนาขยายผลในภูมิลำเนาของตนเอง โดยให้ชุมชนอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง

อีกทั้งภายในโครงการยังมีการส่งเสริมการปลูกถั่วมะแฮะ ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมมีประโยชน์หลายอย่าง ลำต้นและใบใช้ปรับปรุงดินมีไนโตรเจนช่วยเพิ่มให้พืชเจริญเติบโต เมล็ดถั่วมะแฮะมีโปรตีนสูง เมล็ดสด 100 กรัม มีโปรตีน 70 เปอร์เซน มีกรดอะมิโนจำเป็นเทียบเท่าถั่วเหลืองมีวิตามินสูง และยังอุดมไปด้วยเคลเซียม โปรแทศเซียม ฟอสฟอรัส และมีมีไขมันต่ำ สามารถขายเมล็ดเพื่อรับประทานได้ โดยราคาเมล็ดแห้งอยู่ที่ กิโลกรัมละ 100 บาท

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เริ่มขึ้นในปี 2553 กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ.ดำเนินการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อจัดทำเป็นศูนย์สาธิตในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของกำลังพลและครอบครัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ให้แนวทางพระราชดำริในการส่งเสริมทำการเกษตรอินทรีย์ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่กำลังพล และประชาชนที่สนใจ โดยได้มีการดำเนินการในพื้นที่ค่าย ทั้งหมด 17 จังหวัดภาคเหนือ สำหรับในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งนี้มีพื้นที่ 6,625 ไร่ จัดทำเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2,135 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่เลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล จำนวน 16 ไร่ ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระราชทานแพะจำนวน 50 ตัว เป็นเพศผู้ 30 ตัว เพศเมีย 20 ตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้และวิธีการ (Know How) การเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลให้กำลังพลและครอบครัว รวมไปถึงชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ นำไปขยายผลและประกอบอาชีพได้ และเป็นแหล่งผลิตแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลพระราชทานอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง และสามารถนำผลผลิตดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะนำไปต่อยอดเพื่อประกอบเป็นอาชีพ

สร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน