บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    2015  

นางสาว ชวนชม ดีรัศมี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

0-5531-3134

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว ภัทราพร จันทร์สาคร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

0-5531-3134

[email protected]

นางสาว จิตสุภา ดำคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0-5531-3134

[email protected]

นางสาว ภัทรวรรณ สวัสดิ์ประวิทย์

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

0-5531-3134

[email protected]

กลุ่มวิชาการ


ตำแหน่งว่างจ้า

นักวิชาการเกษตร

0-5531-3134

นาย ชโลทร หลิมเจริญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

[email protected]

นางสาว เปรมกมล มูลนิลตา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

[email protected]

นาย ภมร ปัตตาวะตัง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-5531-3134

[email protected]

นาย พูลเศรษฐ์ พรโสภณ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-5531-3134

[email protected]

นางสาว กาญจนา กันธิยะ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0-5531-3134

[email protected]

นาง เกษศิณี พรโสภณ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

[email protected]

นางสาว เบญจวรรณ พลโคต

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-5531-3134

[email protected]

นางสาว ปวีณา ก๋าเรือง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0-5531-3134

[email protected]

นาง ควพร พุ่มเชย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-5531-3134

[email protected]

นาง คณิตา เกิดสุข

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

[email protected]

นางสาว มณฑิชา ถุงเงิน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

[email protected]

นางสาว พิกุล ซุนพุ่ม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

[email protected]

นาย พัฒนพงศ์ ต้อยเรียง

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

0-5531-3134

[email protected]

นางสาว อลิษา เสนานุสย์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

0-5531-3134

[email protected]

นาย กฤษฎา ชูช่วย

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

0-5531-3134

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


ตำแหน่งว่างจ้า

เจ้าพนักงานการเกษตร

0-5531-3134

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาว สุภาพร นุชท่าโพ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0-5531-3134

[email protected]