บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    314  

นาย อาทิตย์ กุคำอู

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

0-5531-3134

arthit.k@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว ภัทราพร จันทร์สาคร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

0-5531-3134

poomarm@gmail.com

นางสาว จิตสุภา ดำคำ

เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน

0-5531-3134

jitsupa.d@rice.mail.go.th

นาย วีระ ทองอ่อน

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

0-5531-3134

veera.t@rice.mail.go.th

กลุ่มวิชาการ


นางสาว บุษกร มงคลพิทยาธร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-5531-3134

bussakorn.m@rice.mail.go.th

นาย ชโลทร หลิมเจริญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0-5531-3134

chalotorn.l@rice.mail.go.th

นางสาว เปรมกมล มูลนิลตา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

preamkamon.m@rice.mail.go.th

นาย ภมร ปัตตาวะตัง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-5531-3134

phamorn.p@rice.mail.go.th

นาย พูลเศรษฐ์ พรโสภณ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

poolset.p@rice.mail.go.th

นางสาว กาญจนา กันธิยะ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

055313134

kanchana.c@rice.mail.go.th

นาง เกษศิณี พรโสภณ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

kedsinee.p@rice.mail.go.th

นางสาว เบญจวรรณ พลโคต

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-5531-3134

benjawan.p@rice.mail.go.th

นางสาว นุชนาถ ขุนทอง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0-5531-3134

nutchanat.k@rice.mail.go.th

นาง ควพร พุ่มเชย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-5531-3134

cawaporn.p@rice.mail.go.th

นาง คณิตา เกิดสุข

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

loukkid@gmail.com

นางสาว มณฑิชา ถุงเงิน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0-5531-3134

monticha.t@rice.mail.go.th

นางสาว พิกุล ซุนพุ่ม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-5531-3134

phikun.s@rice.mail.go.th

ตำแหน่ง ว่าง จ้า

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาว อลิษา เสนานุสย์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

055313134

alisa.s@rice.mail.go.th

นาย กฤษฎา ชูช่วย

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

0-5531-3134

krissada.c@rice.mail.go.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย จิตติชัย อนาวงษ์

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

0-5531-3134

jittichai.a@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาว สุภาพร นุชท่าโพ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0-5531-3134

supaporn.nu@rice.mail.go.th